خراسان رضوی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:مجمع هاکی قانونی بود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:مجمع هاکی خراسان رضوی قانونی بود

رییس جدید هیات هاکی خراسان رضوی انتخاب شد

مجمع انتخاب رئیس هیات هاکی خراسان رضوی برگزار شد