گزارش عملکرد

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

بررسی ویژگیهای آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی داخل سالن ایران

خلاصه عملکرد سال 98

خلاصه عملکرد سال 98

گزارش عملکرد سال 99

گزارش عملکرد سال 99