سمنان

تیم هاکی مهدیشهر تجهیز شد

در بازدید رئیس هیئت، تیم هاکی مهدیشهر سمنان تجهیز شد

وحیدرضا میرابی رئیس هیات هاکی استان سمنان

ا برگزاری مجمع انتخاباتیف دکتر وحیدرضا میرابی به مدت 4 سال رئیس هیات هاکی استان سمنان، انتخاب و معرفی شد.