قزوین

محمود کاکاوند رییس هیات هاکی استان قزوین شد

محمود کاکاوند با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی برای چهار سال به عنوان رییس هیات هاکی استان قزوین انتخاب شد.