نظرات و پیشنهادات

ارسال نامه

کد ملی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک


موضوع نامه
متن نامه
لطفا متن مشاهده شده در تصویر بالا را در باکس زیر وارد نمایید


توجه

پیشنهادهای قابل پذیرش

1. پیشنهاد واضح و همراه با راه حل عملی و اجرایی باشد.
2. پیشنهاد در چارچوب وظایف، اختیارات و ماموریت های فدراسیون باشد.
3. پیشنهاد می تواند فردی یا گروهی باشد.
4. پیشنهاد نمی تواند شامل عناوین پژوهشی و تالیف مقالات باشد.
5. پیشنهاد باید عاری از انتقادات و شکایات باشد.
6. پیشنهاد باید با فرهنگ سازمانی انطباق داشته باشد.
7. پیشنهاد باید از نظر فنی و تخصصی قابلیت اجرای داشته باشد.
8. پیشنهاد نباید از نظر اجرا تبعیض آمیز بوده و منافع طبقه خاصی را تامین نماید.
9. پیشنهاد نباید مستلزم زمان طولانی، افزایش هزینه ها و یا احتیاج به منابع انسانی زیاد داشته باشد.
10. پیشنهاد نباید ایده آل و دور از دسترس باشد.