1402/07/08

هاکی بانوان به مهریز یزد رسید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، با پشتکار هیات هاکی استان یزد  و همکاری فدراسیون، اولین جلسه تمرین خواهران در شهرستان مهریز استان یزد انجام شد. گفتنی است، برنامه ریزی ها برای توسعه هر چه بیشتر هاکی در دستور کار فدراسیون و همه هیات استانی قرار گرفته است