1402/07/04

تمامی تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر آقایان کشور تست کرونا دادند

تمامی تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر آقایان کشور یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی ، تست کرونا دادند

 

همچنین تمامی لوازم لازم برای رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی از جمله ماسک و الکل به تعداد لازم در اختیار تمامی تیم ها قرار گرفت.