1402/07/04

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و فدراسیون هاکی در دیدار لشگری با بهرام قدیمی

دکتر امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، دکتر امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون دیدار کرد . در این دیدار که در محل فدراسیون هاکی انجام شد ، طرفین برهمکاری فیمابین در راستای گسترش ورزش محبوب و المپیکی هاکی در واحد های دانشگاه آزاد سراسر کشور به منظور فراهم شدن بستر لازم جهت بهره مندی دانشجویان و کارکنان واحد های دانشگاهی از فضا و امکانات این رشته ورزشی  تاکید کردند . در این دیدار مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی در گام اول زمین استانداردهاکی سالنی و چمنی مورد تایید فدراسیون هاکی در تعدادی از واحدهای استان تهران را جهت این رشته درنظر بگیرد و فدراسیون هاکی نیز تجهیزات و وسایل مورد نیاز را بصورت رایگان در اختیار این واحد های دانشگاهی قرار دهد .لازم بذکر است  در گام دوم ، تفاهمنامه گسترش این همکاری در سطح حداقل 60 واحد دانشگاهی سراسر کشور بین طرفین تنظیم می گردد .