1402/07/08

فینال و رده بندی بعد از ظهر

نیمه نهایی بانوان گیلان 3 گلستان 2 مرکزی 1 همدان 0

بدونِ شرح