1402/07/11

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

بررسی ویژگیهای آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی داخل سالن ایران

چکیده هدف:

هدف از پژوهش حاضر، توصیف و ارتباط سنجی نیمرخ آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی هاکی داخل سالن مردان ایران بود. روش شناسی: 25 بازیکن حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن )میانگین سنی 48/3±54/23سال( به عنوان نمونه آماری در دسترس پژوهش انتخاب شدند. سنجش فاکتورهای ترکیب بدنی، وزن، میزانمتابولیسم پایه )BMR ،)نسبت دور کمر به باسن)WHR ،) درصدچربی بدن توده عضالنی و شاخصهای آنتروپومتریکی: قد، شاخص توده بدن، قد نشسته و طول دستها انجام گرفت. همچنین، متغیرهای آمادگی جسمانی شامل آزمون های دوی رفت و برگشت 36 متر، ایلینویز، 10×20 متر، پرش طول جفتی، خمش به جلو،yoyo ،درازونشست و آزمون پرش زیگزاگ ٍسنجیده شدند. از آمار توصیفی برای توصیف نیمرخ آزمودنیها و از ضریب همبستگی پیرسون به منظور ارتباط سنجی بین فاکتورهای پژوهش استفاده شد. یافتهها: یافتهها ارتباط معناداری داری را بین برخی متغیرهای پژوهش نشان داد. بین توان هوازی با بی هوازی و درصدچربی بدن همبستگی منفی و معنادار و با چابکی و سرعت همبستگی مثبت معناداری دیده شد)05/0