1402/07/08

کارگاه آموزشی

تیپرینگ و اوج رسانی در ورزش

کارگاه آموزشی تیپرینگ و اوج رسانی در ورزش دکتر رضا بهدری و مانیتورینگ در ورزش دکتر مریم ربانی روز یک شنبه بیست و یک شهریور از ساعت شانزده برگذار میشود