1402/07/08

هم اکنون تزریق واکسن به اعضای محترم تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران در مرکز واکسیناسیون منطقه

هم اکنون تزریق واکسن به اعضای محترم تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران در مرکز واکسیناسیون منطقه

هم اکنون تزریق واکسن به اعضای محترم تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران در مرکز واکسیناسیون منطقه