1402/07/08

گزارش شبکه خبر از افتتاح اولین آکادمی هاکی ساحلی توسط دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی