1402/07/04

گزارش شبکه خبر از افتتاح اولین آکادمی هاکی ساحلی توسط دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی