1402/07/11

گزارش خبر ورزشی از افتتاح اولین آکادمی هاکی ساحلی در یزد توسط دکتر قدیمی

گزارش خبر ورزشی از افتتاح اولین آکادمی هاکی ساحلی در یزد توسط دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی