1402/07/08

سرپرست روابط عمومی فدراسیون ها‌کی مشخص شد

طی حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی، سرپرست روابط عمومی فدراسیون ها‌کی منصوب شد

عمومی فدراسیون ها‌کی منصوب شد.
با حکم دکتر بهرام قدیمی (رییس فدراسیون ها‌کی) محمدرضا تاج‌ دو‌زیان به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب شد.
در حکم دکتر قدیمی خطاب به تا‌ج‌دوزیان آمده است:
احتر‌اماً نظر به تجربه تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند جنا‌بعالی ، به موجب این ابلا‌غ بعنو‌ان سرپر‌ست روابط عمومی این فدراسیون منصوب می‌شوید.
امید است با اتکا به خداوند متعا‌ل و با بهره‌مندی از تمامی‌ توان در انجام امور محوله موفق و مو‌ید باشید.