1402/07/11

برنامه سفر ریاست محترم فدراسیون هاکی به استان یزد جهت برگزاری مجمع انتخابات هیات هاکی این استان اعلام شد

برنامه سفر آقای دکتر بهرام قدیمی ریاست محترم فدراسیون هاکی به استان یزد جهت برگزاری مجمع انتخابات هیات هاکی این استان اعلام شد