دکتر بهرام قدیمی

رئیس فدراسیون

معصومه شجاعی

نایب رئیس بانوان و مشاور کمیته داخل سالن آسیا

علی اصغر پور محمدی

عضو هیات رئیسه

علی اصغر کاراندیش

عضو هیات رئیسه

هادی شیرزاد

سرپرست نایب رئیسه و عضو هیات رئیسه

کامران کتال

کارشناس خبره و عضو هیات رئیسه

مجتبی یزدانی

عضو هیات رئیسه

فرشاد قهرمانی

عضو هیات رئیسه

تورج پورمیرزا

سرپرست خرانه داری و عضو هیات رئیسه

محمد رحیمیان

بازرس قانونی

سیامک البرز

دبیر فدراسیون