1400/09/12

تمرینات هاکی معلمین ورزش

تمرینات هاکی معلمین ورزش شهرستان فیروزآباد که با همت هیات هاکی فیروزآباد بصورت منظم در حال برگزاری است

تمرینات هاکی معلمین ورزش شهرستان فیروزآباد که با همت هیات هاکی فیروزآباد بصورت منظم در حال برگزاری است

 

Firoozabad sports teachers' hockey exercises, which are being held regularly by the Firoozabad hockey board