1400/09/12

جلسه بررسی عملکرد ورزش همگانی فدراسیون هاکی

جلسه بررسی عملکرد فدراسیون هاکی در بخش همگانی با کارشناسان حوزه ارزیابی و عملکرد دفتر توسعه ورزش همگانی برگزار شد.

جلسه بررسی عملکرد فدراسیون هاکی در بخش همگانی با کارشناسان حوزه ارزیابی و عملکرد دفتر توسعه ورزش همگانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، این جلسه که با حضور دکتر بهروز گردان(دبیر فدراسیون) و دکتر علی بختیاری(کارشناس فدراسیون) و همچنین خانم مائده موسوی و خانم الهام یافتیان از کارشناسان برجسته حوزه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، در بخش های مختلف شامل:۱. جامعه فعال۲. محیط فعال۳. مردم فعال۴. نظام فعال عملکرد فدراسیون هاکی در سال ۱۴۰۰ بررسی شد که در پایان مورد تایید و رضایت کارشناسان حوزه ارزیابی و عملکرد دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.

A meeting was held to review the performance of the Hockey Federation in the public sector with experts in the field of evaluation and performance of the Public Sports Development Office.
According to the public relations of the Hockey Federation, the meeting was attended by Dr. Behrooz Gardan (Secretary of the Federation) and Dr. Ali Bakhtiari (Expert of the Federation) as well as Dr. Maedeh Mousavi and Dr. Elham Yaftian, prominent experts in the field of public sports of the Ministry of Sports and Youth. held in different sections, including: Active community 2. Active environment 3. Active people 4. The active performance system of the Hockey Federation was reviewed in 1400, which was finally approved  by experts in the field of evaluation and performance of the Public Sports Development Office of the Ministry of Sports and Youth.