1400/09/12

قابل توجه گروه‌های دانشجویی

شیوه‌نامه اجرائی دومین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجوئی

به نام خدا
بدین وسیله ضمن ارسال شیوه‌نامه اجرائی دومین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجوئی در کرسی‌های آزاداندیشی حضور اساتید بزرگوار، مزید امتنان است باتوجه به محورها و زیرموضوعات اعلام شده گروه‌های دانشجویی متقاضی شرکت در این رویداد را به اداره  امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده معرفی نمائید.