1400/09/12

سالن ورزشی شهید رجایی شهرستان ارومیه

اردوی تیم ملی هاکی آقایان

با تلاش و پیگیری رئیس فدراسیون هاکی آقای دکتر قدیمی تیم ملی هاکی آقایان برای مسابقات جهانی در بلژیک آماده میشوند 

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای عزیزان کشورمان