1402/07/08

اردوی تیم ملی هاکی چمنی

اولین مرحله از اردوی تیم ملی هاکی چمنی به میزبانی هیات هاکی استان همدان

اولین مرحله از اردوی تیم ملی هاکی چمنی به میزبانی هیات هاکی استان همدان_مهر ماه ۱۴۰۰