1402/07/08

پایان دومین اردوی تیم ملی هاکی آقایان

،به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی دومین اردوی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان که به مدت هشت روز در سالن حافظ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران برگزار شد روز دوشنبه پانزدهم شهریور به پایان رسید

پایان دومین اردوی تیم ملی هاکی آقایان ،به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی دومین اردوی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان که به مدت هشت روز در سالن حافظ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران برگزار شد روز دوشنبه پانزدهم شهریور به پایان رسید.در این اردو ۲۴بازیکن از ۱۱استان کشور حضور داشتند و زیر نظر سرمربی تیم ملی به انجام تمرینات آمادگی جسمانی ، تکنیکی و تاکتیکی پرداختند.تیم ملی هاکی آقایان که برای بازیهای مسابقات کاپ آسیا در اندونزی و بازیهای داخل سالن بلژیک و بازیهای داخل سالن تایلند آماده می شود در آخرین روز اردوبا رایزنی ریاست محترم فدراسیون جناب آقای دکتر قدیمی کلیه نفرات تیم اعم از کادر فنی و بازیکنان را واکسینه شدند.
به جهت اهمیت رویدادهای پیشرو و سلامت بازیکنان و کادر فنی تیم ملی ۳۰نفر اعضای تیم واکسن استرازانکا رازیر نظر پزشک تیم در مرکز واکسیناسیون الزهرا تهران انجام دادند.