1402/07/08

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان برای حضور در مسابقات جهانی بلژیک و بازیهای آسیایی تایلند از تاریخ 8 الی 15 شهریور در دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم تحقیقات تهران برگزار میشود.

دومین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان برای حضور در مسابقات جهانی بلژیک و بازیهای آسیایی تایلند از تاریخ 8 الی 15 شهریور در دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم تحقیقات تهران برگزار میشود.