1402/07/04

با حکم بهرام قدیمی و مهدی میرجلیلی، محمد ستاری بعنوان مسئول بسیج فدراسیون هاکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون محمد ستاری بعنوان مسئول بسیج فدراسیون هاکی منصوب شد.

 

حکم نامبرده از سوی رئیس فدراسیون هاکی و رئیس سازمان بسیج ورزشکاران صادر گردیده و امروز سه شنبه هشتم تیر ماه با حضور مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران  و بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی، و جمعی از مدیران سازمان بسیج ورزشکاران به ایشان اعطاء گردید.