1402/07/08

فهرست مواد ممنوعه 2020 و کارت جیبی راهنمای ورزشکاران

در جهت رشد و اعتلای ورزش کشور، توسط فدراسیون پزشکی ورزشی فهرست مواد ممنوعه 2020 و نسخه کارت جیبی راهنمای ورزشکاران را جهت بهره برداری لازم تهیه و ارائه گردیده است.